haichess.com

🎯精选两步杀🎯

19 • 李罡 •
 1. 🎯 1
 2. 🎯 2
 3. 🎯 3
 4. 🎯 4
 1. 李罡

🎯 精选一步杀 🎯

16 • 李罡 •
 1. 🎯 1
 2. 🎯 2
 3. 🎯 3
 4. 🎯 4
 1. 李罡

最佳开局陷阱

12 • QQ •
 1. 介绍
 2. 💎1
 3. 💎2
 4. 💎3
 1. QQ

🎯 精选三步杀 II 🎯

8 • 李罡 •
 1. 🎯 1
 2. 🎯 2
 3. 🎯 3
 4. 🎯 4
 1. 李罡

研习功能演示

7 • QQ •
 1. 正常分析演示
 2. 与电脑练习演示--引离战术(Deflection)
 3. 交互式课程演示--马象杀王
 1. QQ
 2. coach

🎯精选两步杀 II🎯

7 • 李罡 •
 1. 🎯 1
 2. 🎯 2
 3. 🎯 3
 4. 🎯 4
 1. 李罡

🎯 精选三步杀 🎯

6 • 李罡 •
 1. 🎯 1
 2. 🎯 2
 3. 🎯 3
 4. 🎯 4
 1. 李罡

基础知识学习

4 • student •
 1. FEN 棋谱记录法
 2. PGN
 1. student

著名对局

3 • QQ •
 1. 万古长青对局
 1. QQ

和朱家乐多的对局

3 • 小套娃 •
 1. 章节 1
 1. 小套娃

有趣的战术题

2 • 李罡 •
 1. 🎯 1
 1. 李罡

hongqidan 的研习

2 • hongqidan •
 1. 章节 1
 1. hongqidan

李易轩和刘书同 的研习

2 • 李易轩 •
 1. 章节 1
 1. 李易轩

E3_Player VS Stockfish

2 • E3_Player •
 1. E3_Player VS Stockfish 6 1-0
 2. Stockfish 6 VS E3_Player 0-1
 3. E3_Player VS Stockfish 6 0-1
 4. Stockfish 6 VS E3_Player 0-1
 1. E3_Player
 2. Mr_L-NCP
重新连接中